Artykuły

Ulga termomodernizacyjna 2020

 

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego? Masz prawo odliczyć w rozliczeniu rocznym od swojego dochodu wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, ujęte w załączniku, związane z termomodernizacją tego budynku. Prace termomodernizacyjne trzeba jednak zakończyć w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.


Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur z VAT. Nie może to więc być umowa ze szwagrem ani rachunek wystawiony przez sąsiada „złotą rączkę”.


Do ulgi przyjmuje się kwotę brutto faktury, chyba że podatek VAT został odliczony w ramach działalności opodatkowanej VAT.


Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane lub zwrócone w jakikolwiek sposób. Odliczeniu nie podlegają też wydatki, jeśli zostały zaliczone do kosztów działalności gospodarczej.


Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Z ulgi można było skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za 2019r.

Może z niej skorzystać każdy, kto składa PIT 37, PIT 36, PIT 36L i PIT 28, czyli każdy, kto rozlicza się według skali podatkowej, a także przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy 19% lub podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota ulgi przekraczająca Twój roczny dochód może być odliczona w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Jeśli skorzystałeś z ulgi termomodernizacyjnej, a w kolejnym roku otrzymałeś zwrot odliczonych wydatków, musisz doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.


Jeśli nie zrealizujesz prac termomodernizacyjnych w terminie 3 lat, (przedsięwzięcie rozpoczęte w 2020r. musisz ukończyć do 31.12.2023r.) musisz doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.


Sprawą sporną była początkowo definicja budynku jednorodzinnego, która sugerowała, że ulga nie dotyczy właścicieli domków w zabudowie szeregowej i „bliźniaków”. Na szczęście minister finansów w odpowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” potwierdził prawo właścicieli tych domów do ulgi.


Poniżej załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. z wykazem materiałów i usług objętych ulgą.

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną

Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Najczęściej pojawia się pytanie o możliwość odliczenia wydatków na ocieplenie dachu.

Pierwsza opublikowana interpretacja KIS z września 2019 odmawiała prawa do skorzystania z ulgi, argumentując, że wymiana dachu nie jest wymieniona w rozporządzeniu.

Jednak już interpretacja KIS z 24 grudnia 2019 r. 0112-KDIL3-2.4011.438.2019.2.MKA  słusznie uznała dach za przegrodę budowlaną i stwierdza, że "Wnioskodawczyni będzie miała możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej,(...) wydatki poniesione na materiały budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wykorzystane do ocieplenia przegrody budowlanej, związane z następującymi etapami termomodernizacji dachu wymienionymi przez Wnioskodawczynię: usunięciem starego pokrycia oraz ewentualną wymianą uszkodzonych desek w odeskowaniu, dociepleniem dachu styropianem, ułożeniem nowego pokrycia dachu (blachodachówka) oraz wymianą rynien i rur spustowych.”

Korzystne stanowisko potwierdził Dyrektor KIS w stosunkowo nowej interpretacji z 11.12.2020 r. nr 0115-KDWT.4011.110.2020.2.DS.