Artykuły

Co można amortyzować jednorazowo

Przedsiębiorcy niemal zawsze wykorzystują w swojej działalności gospodarczej środki trwałe. Wiedzą też, że środki trwałe zalicza się do kosztów firmy stopniowo, poprzez odpisy amortyzacyjne. Oznacza to, że wydatek poczyniony dzisiaj będzie odliczany od przychodu przez miesiące i lata, po kawałeczku. Na ogół nie jest to korzystne podatkowo rozwiązanie. Dlatego pierwsze pytanie, które zadają przedsiębiorcy brzmi:

- “Czy dany zakup będzie środkiem trwałym?”

Zacznijmy od definicji.

Środki trwałe to składniki majątku, które spełniają łącznie warunki:

- są wykorzystywane na potrzeby przedsiębiorstwa,

- w momencie wprowadzenia do ewidencji środków trwałych są kompletne i zdatne do użytku,

- stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy,

- przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż jeden rok.

Uważny czytelnik natychmiast dostrzeże, że ta definicja obejmuje niemal każdy składnik wyposażenia firmy, łącznie z koszem na śmieci, śrubokrętem i nożyczkami. Czy to znaczy, że każdy przedmiot spełniający definicję środka trwałego trzeba wpisać do ewidencji środków trwałych i rozliczać wydatek przez lata? Na szczęście nie.

Po pierwsze wyposażenie o wartości początkowej do 10 000 zł. można rozliczyć jednorazowo w kosztach, nie zaliczając go w ogóle do środków trwałych. Trzeba tylko pilnować, aby takie przedmioty, (o ile jego wartość przekracza 1500 zł.), wpisać do ewidencji wyposażenia.

Co jednak z majątkiem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych? To, że składnik majątku jest wpisany do ewidencji środków trwałych, też nie oznacza jeszcze, że trzeba go amortyzować przez lata.

Są trzy rodzaje amortyzacji jednorazowej. Trzeba jednak pamiętać, że każdy obwarowany jest warunkami i nie zawsze można go zastosować.

  1. Amortyzacja środków trwałych niskocennych.

Każdy podatnik może skorzystać z tej metody amortyzacji jednorazowej. Dotyczy ona wszystkich amortyzowanych środków trwałych (nie amortyzuje się gruntów i dzieł sztuki), których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł. A to oznacza, że wszystkie składniki majątku, które można ująć bezpośrednio w kosztach, można też wprowadzić do ewidencji środków trwałych i jednorazowo zamotyzować w miesiącu wprowadzenia lub następnym.

Zgodnie z treścią art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: “w przypadku, gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10.000 zł, podatnicy (...) mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym”.

  1. Jednorazowa amortyzacja w ramach pomocy de minimis.

Z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis mogą skorzystać podatnicy, którzy w danym w roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Mały podatnik to przedsiębiorca, którego przychody ze sprzedaży brutto nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1 200 000 EUR. (od 2020 r – limit wzrośnie do 2 000 000 EUR).

Rozpoczynający działalność gospodarcza i mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro.

Jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, tj.:

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
grupa 6 - urządzenia techniczne,
grupa 7 - środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych,
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

  1. Jednorazowa amortyzacja nowych fabrycznie środków trwałych.

Każdy podatnik może skorzystać z tej metody amortyzacji.

Metoda dotyczy jednak tylko nowych fabrycznie środków trwałych, czyli takich, które nigdy wcześniej nie były używane ani przez tego przedsiębiorcę, który je kupił, ani przez nikogo innego.

limit jednorazowej amortyzacji wynosi 100 000 zł na rok.

Dodatkowe warunki, które musi spełniać zakup:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10.000 zł lub

2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, musi wynosić co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekraczać 3.500 zł.


Jednorazowej amortyzacji nowych środków trwałych podlegają środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem środków transportu:

grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne,
grupa 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
grupa 6 - urządzenia techniczne,
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.


Ponieważ jednym z najczęściej używanych środków trwałych jest samochód osobowy, dodam tylko, że jednorazowa amortyzacja samochodów osobowych jest możliwa tylko, gdy wartość początkowa samochodu nie przekracza 10 000 zł. Można wtedy skorzystać z jednorazowej amortyzacji dla środków trwałych niskocennych. Niestety przepisy nie zezwalają jednorazowo amortyzować samochodów osobowych o wyższej wartości początkowej ani w ramach ulgi de minimis ani w ramach ulgi na zakup fabrycznie nowych środków trwałych. Istotne jest też, że definicja samochodu osobowego wynika z ustaw podatkowych i nie ma nic wspólnego z rodzajem pojazdu wpisanym w dowodzie rejestracyjnym.