Artykuły

Ważne zmiany dla czynnych podatników VAT- nowy JPK_V7 od października 2020!


Projekt bez tytułu 56

 

 

Chodzi o nowe kody, które trzeba będzie wpisywać w deklaracji przy poszczególnych fakturach. Informacja o nowej deklaracji, zwanej przez Ministra Finansów, z nieznanych mi powodów  „uproszczeniem”, pojawiła się już w 2019r. Do niedawna nadciągającymi zmianami martwili się tylko księgowi. Im bliżej października, tym większy niepokój nowe przepisy budzą we wszystkich podatnikach VAT.

Zastanawiasz się, co się zmieni? Jakie nowe obowiązki będą Cię dotyczyły?

Jeśli sam sobie prowadzisz księgowość, musisz poznać wszystkie zasady wypełniania nowych deklaracji.

Jeśli zlecasz komuś prowadzenie księgowości, strona techniczna wypełniania nowego pliku JPK nie powinna spędzać Ci snu z powiek.

Ale musisz wiedzieć, o co chodzi z tymi kodami i jak przygotować dokumenty do zaksięgowania.

Oto najważniejsze informacje o JPK_V7 w pięciu punktach.

Po pierwsze - musisz szczegółowo opisywać faktury dla księgowości.

Nie ma obowiązku (przynajmniej na razie) umieszczania kodów w treści faktury. Możliwe jednak, że Twój program już na etapie wystawiania faktury zapyta Cię o nie. A jeśli nie zapyta program, to pewnie zrobi to księgowa 😉.

Kody opisują rodzaj towaru, podmioty uczestniczące w obrocie, rodzaj  sprzedaży i sposób jej udokumentowania. Część potrzebnych informacji wynika z samej faktury, ale nie wszystkie.

Chodzi na przykład o powiązania sprzedawcy z odbiorcą, nie tylko kapitałowe, ale i majątkowe oraz rodzinne. Księgowy, nawet mając mnóstwo czasu i chęci,  nie ma szans rozpoznać, czy faktura dotyczy sprzedaży dla firmy należącej do szwagra przedsiębiorcy. Taki opis musi umieścić sam przedsiębiorca, bo tylko on wie, że firma X należy do jego siostry. A w nowej deklaracji trzeba oznaczyć faktury dla „podmiotu powiązanego” kodem TP.

Po drugie – frazę „mechanizm podzielonej płatności” powinieneś umieszczać tylko na fakturach podlegających temu obowiązkowi.

Umieszczasz na wszelki wypadek na wszystkich wystawianych fakturach zapis „mechanizm podzielonej płatności”? Obecnie robi tak wiele firm. Dlaczego?  Bo nie ma kary za niepotrzebne umieszczenie takiego napisu. Są natomiast wysokie kary za jego brak w sytuacji, gdy taki obowiązek istnieje. Najlepiej więc po prostu umieścić go na każdej fakturze. Czyż nie?

Teraz to się zmieni.

W deklaracji JPK V7 przy fakturach objętych mechanizmem podzielonej płatności trzeba będzie umieszczać kod MPP. I to wyłącznie przy nich. Dlatego wystawca faktury w każdym przypadku będzie musiał zdecydować, czy obowiązek MPP ma miejsce czy nie.

Po trzecie – jeśli jesteś vatowcem nowe przepisy Cię nie ominą.

Część przedsiębiorców liczyła na to, że nowe deklaracje ich nie będą dotyczyły, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. Niestety. Dla samego obowiązku stosowania kodów nie ma znaczenia wartość faktury ani rozmiary działalności. Z obowiązku nie będą zwolnieni np. mikroprzedsiębiorcy ani  firmy, które wystawiają tylko faktury na niskie kwoty.

Po czwarte – nie każda faktura będzie miała kod.

Nie do każdej pozycji w nowym JPK V7 będzie dopisany kod. Będą takie, do których nie będzie przypisany żaden kod, ale będą i takie, do których będzie się odnosiło kilka kodów. Kody powszechnie stosować będą firmy, które dokonują sprzedaży określonych towarów lub usług (np. sklepy monopolowe i motoryzacyjne, stacje paliw, apteki, firmy transportowe, biura rachunkowe czy kancelarie prawne). Ponadto – firmy dokonujące transakcji rozliczanych w sposób szczególny.

Ale każdy vatowiec będzie musiał kody znać i stosować w określonych sytuacjach (np. opisując rodzaj dokumentu czy transakcję pomiędzy podmiotami powiązanymi).

Po piąte – do raportów fiskalnych nie należy dopisywać kodów sprzedanych przez kasę fiskalną towarów i usług. Ale, jeśli do paragonu wystawimy fakturę, to należy ją oznaczyć kodem „FP” i umieścić kod (lub kody) sprzedanego towaru lub usługi.

Kodów nie znajdziesz w ustawie o VAT.

Wymienione i opisane są w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 1988). Niestety opisy kodów w rozporządzeniu ograniczają się do odwołania do numerów artykułów kolejnych aktów prawnych.

Poniżej lista kodów w skrócie.

A w kolejnych tekstach rozszyfruję kody literowe dotyczące charakteru transakcji i przypomnę, które transakcje są objęte obowiązkowym split paymentem.

1) Kody cyfrowe dotyczące dostaw określonych towarów:

 1. a) napojów alkoholowych - oznaczenie „01”,
 2. b) paliw - oznaczenie „02”,
 3. c) oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów - oznaczenie „03”,
 4. d) wyrobów tytoniowych, - oznaczenie „04”,
 5. e) odpadów -oznaczenie „05”,
 6. f) urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, - oznaczenie „06”,
 7. g) pojazdów oraz części samochodowych - oznaczenie „07”,
 8. h) metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - oznaczenie „08,
 9. i) leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, - oznaczenie „09”,
 10. j) budynków, budowli i gruntów - oznaczenie „10”;

2) Kody cyfrowe dotyczące świadczenia wybranych usług:

 1. a) w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, - oznaczenie „11”,
 2. b) o charakterze niematerialnym - wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych - oznaczenie „12”,
 3. c) transportowych i gospodarki magazynowej - oznaczenie „13”.

Ponadto kody literowe dotyczące charakteru transakcji:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie „SW”;

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie „EE”;

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”;

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie „TT WNT”;

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TTD”;

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie „MR T”;

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie „MR UZ”;

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie „I 42”;

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie „I 63”;

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie „B SPV”;

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie „B SPV DOSTAWA”;

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie „B MPV PROWIZJA”;

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie „MPP”.

Kody literowe dotyczące rodzaju dokumentów:

1) „RO” - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) „WEW” - dokument wewnętrzny;

3) „FP” - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (faktura do paragonu)

W ewidencji zakupu znajdą się kody literowe dotyczące rodzaju transakcji:

1) podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy - oznaczenie „IMP”;

2) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie „MPP”.

oraz kody rodzaju dokumentów:

1) „VAT RR” - faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;

2) „WEW” - dokument wewnętrzny;

3) „MK” - faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w art. 21 ustawy.