Artykuły

Kody dotyczące rodzaju transakcji w nowym JPK_V

 

Co mają wspólnego „matrioszki” z ustawami? Że jedne i drugie są drewniane…. No, to też, ale chodzi mi o coś innego 😉.


Kopia Bez tytułu 29

Ogłaszają zmiany w istotnej dla Ciebie ustawie. Zaczynasz przeglądać informacje w internecie i … masz coraz większy mętlik w głowie. Bo… z jednego artykułu wynika, że zmiany Cię nie dotyczą. Ale już z drugiego – że i owszem. Zdezorientowany szukasz tekstu ustawy. Sam sobie sprawdzisz, co tam napisali.

I… okazuje się, że nasze ustawy są jak rosyjskie matrioszki. Odwołują się do kolejnych przepisów, a te znów do następnych, a te do jeszcze innych…

Czytanie takich przepisów przypomina żonglerkę 10 piłeczkami. Masz otwarte już 4 ustawy. Krążysz po nich wyszukując kolejne artykuły. Po chwili nie pamiętasz już czego szukasz i dlaczego.

Po co o tym piszę?

Tak właśnie są wyjaśnione nowe kody rodzaju transakcji w rozporządzeniu. Mamy rozporządzenie – matrioszkę. Więc gdy kolejny znajomy zadzwonił z pytaniem, czy jeśli sprzedaje towar przez internet, to musi stosować kod „SW”, postanowiłam rozłożyć rozporządzenie na części jak matrioszkę.

pexels cottonbro 4966175

Kody literowe dotyczące charakteru transakcji:

1) dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy - oznaczenie „SW”;

Art. 23 zaczyna się tak:

Art. 23. 1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, z zastrzeżeniem ust. 2.

Nadal jednak nie wiadomo, co oznacza „sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju”.

Wyjaśnienie znajdziemy w art. 2 ustawy o VAT.

Rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej;

Wniosek – sprzedaż wysyłkowa to sprzedaż do innego kraju UE na rzecz osób fizycznych i tych podmiotów w UE, które nie rozliczają WNT.

2) świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy - oznaczenie „EE”;

Art. 28k zaczyna się tak:

Art. 28k. 1. Miejscem świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne w tym przepisie również obejmują tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Ten kod dotyczy więc przede wszystkim firm świadczących usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne dla ludności w kraju i za granicą. Ale jak czytamy w wyjaśnieniach MF, również refaktury usług telekomunikacyjnych na rzecz pracowników (osób fizycznych) należy oznaczać tym kodem.

3) istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie „TP”;

I pojawiają się schody…

Art. 32 ust.2:

Przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

1. w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Sięgamy do przywołanych artykułów, które brzmią tak:

Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o:

4) podmiotach powiązanych - oznacza to:

a) podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b) podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c) spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d) podatnika i jego zagraniczny zakład;

5) powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi; (…)

2. Przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1) posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a) udziałów w kapitale lub

b) praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c) udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2) faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3) pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

  1. Posiadanie pośrednio udziału lub prawa, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oznacza sytuację, w której jeden podmiot posiada w drugim podmiocie udział lub prawo za pośrednictwem innego podmiotu lub większej liczby podmiotów, przy czym wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa odpowiada:

1) wielkości udziału albo prawa łączącego dowolne dwa podmioty spośród wszystkich podmiotów uwzględnianych przy ustalaniu posiadania pośrednio udziału lub prawa - w przypadku gdy wszystkie wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są równe;

2) najniższej wielkości udziału lub prawa łączącego podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana - w przypadku gdy wielkości udziałów lub praw łączących te podmioty są różne;

3) sumie wielkości posiadanych pośrednio udziałów lub praw - w przypadku gdy podmioty, pomiędzy którymi wielkość posiadanego pośrednio udziału lub prawa jest ustalana, łączy więcej niż jeden posiadany pośrednio udział lub prawo.

4) Jeżeli pomiędzy podmiotami występują relacje, które nie są ustanawiane lub utrzymywane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w tym mające na celu manipulowanie strukturą właścicielską lub tworzenie cyrkularnych struktur właścicielskich, to podmioty, pomiędzy którymi występują takie relacje, uznaje się za podmioty powiązane.

Trudne?

Tak. Niestety, rozpracowanie powiązań jest konieczne dla prawidłowego wypełnienia JPK_V.

Spróbujmy ustalić, kiedy na pewno podmioty są powiązane.

Na przykład, jeśli równocześnie jesteś:

- właścicielem firmy jednoosobowej

- i wspólnikiem spółki cywilnej i/lub jawnej,

- i wspólnikiem spółki z o.o., w której masz co najmniej 25% udziałów,

- i członkiem zarządu lub rady nadzorczej spółki, w której masz co najmniej 25% praw głosu,

wszystkie te firmy są podmiotami powiązanymi.

A rodzina?

Małżonek, krewni i powinowaci do drugiego stopnia też są powiązani z Tobą i Twoimi firmami.

Krewni i powinowaci do drugiego stopnia to Twoi rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo oraz ich małżonkowie.

Każda z tych osób, jeśli będzie miała firmę lub spółkę osobową lub będzie znaczącym wspólnikiem spółki kapitałowej lub członkiem zarządu, automatycznie wiąże swoje firmy z Twoimi firmami.

Do tego dochodzą jeszcze powiązania kapitałowe między spółkami. Ten temat jednak pominę. Zakładam, że spółki zależne mają swoich prawników, którzy przeanalizują każdy przypadek.

Kolejne trzy kody dotyczą podmiotów dokonujących dostawy lub nabycia wewnątrzwspólnotowego w ramach transakcji trójstronnych oraz świadczących usługi turystyczne na zasadzie marży.

4) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy - oznaczenie „TT WNT”;

5) dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy – oznaczenie „TTD”;

6) świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy - oznaczenie „MR T”;

Kolejny kod też dotyczy marży:

7) dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy - oznaczenie „MR UZ”;

Sprawa oczywista, trzeba tylko wyjaśnić sobie, co to są towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

1) przez dzieła sztuki rozumie się:

a) obrazy, kolaże i podobne płyty dekoracyjne, rysunki i pastele, wykonane w całości przez artystę, z wyłączeniem planów i rysunków do celów architektonicznych, inżynieryjnych, przemysłowych, komercyjnych, topograficznych lub podobnych, ręcznie zdobionych produktów rzemiosła artystycznego, tkanin malowanych dla scenografii teatralnej, do wystroju pracowni artystycznych lub im podobnych zastosowań (CN 9701),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie, sporządzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-białe lub kolorowe, złożone z jednego lub kilku arkuszy, w całości wykonane przez artystę, niezależnie od zastosowanego przez niego procesu lub materiału, z wyłączeniem wszelkich procesów mechanicznych lub fotomechanicznych (CN 9702 00 00),

c) oryginalne rzeźby oraz posągi z dowolnego materiału, pod warunkiem że zostały one wykonane w całości przez artystę; odlewy rzeźby, których liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie było nadzorowane przez artystę lub jego spadkobierców (CN 9703 00 00),

d) gobeliny (CN 5805 00 00) oraz tkaniny ścienne (CN 6304) wykonane ręcznie na podstawie oryginalnych wzorów dostarczonych przez artystę, pod warunkiem że ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artystę, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie się:

a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materiały piśmienne i im podobne, ofrankowane, a jeżeli nieofrankowane, to uznane za nieważne i nieprzeznaczone do użytku jako ważne środki płatnicze (CN 9704 00 00),

b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartości zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (CN 9705 00 00), a także przedmioty kolekcjonerskie, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7;

3) przez antyki rozumie się przedmioty, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, których wiek przekracza 100 lat (CN 9706 00 00);

4) przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112);

Kolejne dwa kody dotyczą dostaw wewnątrzwspólnotowych dokonanych po wcześniejszym imporcie.

8) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) - oznaczenie „I 42”;

9) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) - oznaczenie „I 63”;

Kolejne trzy kody związane są z wydawaniem i realizowaniem bonów.

10) transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy - oznaczenie „B SPV”;

11) dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy - oznaczenie „B SPV DOSTAWA”;

12) świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy - oznaczenie „B MPV PROWIZJA”;

Ostatni kod rodzaju transakcji dotyczy mechanizmu podzielonej płatności.

13) transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności - oznaczenie „MPP”.

I tej pozycji, najczęściej występującej, a stwarzającej wiele problemów, poświęcam osobny artykuł.