Mam pytanie...

Ulga termomodernizacyjna

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, masz prawo odliczyć w rozliczeniu rocznym wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, ujęte w załączniku, związane z termomodernizacją tego budynku. Prace termomodernizacyjne trzeba jednak zakończyć w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł dla wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych w budynkach, których jesteś właścicielem lub współwłaścicielem.
Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur z VAT. Nie może to więc być umowa ze szwagrem ani rachunek wystawiony przez sąsiada „złotą rączkę”.
Do ulgi przyjmuje się kwotę brutto faktury, chyba że podatek VAT został odliczony w ramach działalności opodatkowanej VAT.
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane lub zwrócone w jakikolwiek sposób. Odliczeniu nie podlegają też wydatki, jeśli zostały zaliczone do kosztów działalności gospodarczej.
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Z ulgi można skorzystać po raz pierwszy w rozliczeniu za 2019r. Może z niej skorzystać każdy, kto składa PIT 37, PIT 36, PIT 36L i PIT 28, czyli każdy, kto rozlicza się według skali podatkowej, a także przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy 19% lub podatek od przychodów ewidencjonowanych.
Kwota ulgi przekraczająca Twój roczny dochód może być odliczona w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.
Jeśli skorzystałeś z ulgi termomodernizacyjnej, a w kolejnym roku otrzymałeś zwrot odliczonych wydatków, musisz doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymałeś ten zwrot.
Jeśli nie zrealizujesz prac termomodernizacyjnych w terminie 3 lat, (przedsięwzięcie rozpoczęte w 2019r. musisz ukończyć do 31.12.2022r.) musisz doliczyć kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął ten termin.
Sprawą sporną była początkowo definicja budynku jednorodzinnego, która sugerowała, że ulga nie dotyczy właścicieli domków w zabudowie szeregowej i „bliźniaków”. Na szczęście minister finansów w odpowiedzi dla „Dziennika Gazety Prawnej” potwierdził prawo właścicieli tych domów do ulgi.


Poniżej załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. z wykazem materiałów i usług objętych ulgą.

 

Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług objętych ulgą termomodernizacyjną

Materiały budowlane i urządzenia:
1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:
1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Dla tych, którzy lubią sprawdzić wszystko w tekstach źródłowych - przepisy dotyczące ulgi zawarte są w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,3,13,13,700,203330,20190301,art-26-30g-podstawa-obliczenia-i-wysokosc-podatku.html